RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Echtscheiding

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor echtscheiding.

Vergelijking van de rechtsbijstandverzekeringen: dekking voor echtscheiding

Ouderwetse echtscheiding niet gedekt
Bij geen van de verzekeraars die wij hier bespreken is een ouderwetse echtscheiding (met ieder een eigen advocaat) gedekt.
Alleen mediation (scheidingsbemiddeling) is bij te verzekeren
Bij de meeste verzekeraars is mediation bij echtscheiding als aparte module mee te verzekeren. (Bij Inshared is mediation bij echtscheiding onderdeel van de algemene module Familie en Vermogen.)
Premievergelijking
Bij de verzekeraars waarbij mediation bij echtscheiding apart bij te verzekeren is, is het een goed idee om wel even te kijken naar de extra premie die je moet betalen en naar het verzekerde bedrag. In het algemeen is het risico op een echtscheiding voor gehuwden ongeveer 1 op de 3. Of dat voor jou ook geldt (en of de maximale vergoeding de hogere premie waard is) zul je zelf moeten beoordelen.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor familierecht (echtscheiding)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaEchtscheiding
InsharedFamilie en vermogen
LancyrMediation bij echtscheiding
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 7.500
Inshared€ 3000
Lancyr€ zie polis
Verzekeruzelf€ 1.500

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer Achmea

In Nederland.
• Alleen als de verzekerde in Nederland woont.
• En alleen als de ander in Nederland woont of is gevestigd.
• En alleen als het huwelijk of geregistreerd partnerschap valt onder het recht in Nederland.
• En alleen als de Nederlandse rechter bevoegd is.

InsharedNederland
LancyrU mag alleen een mediator kiezen die in Nederland staat ingeschreven of die in Nederland een kantoor heeft.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten familierecht (echtscheiding)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleEchtscheiding
maximale vergoeding€ 7.500
dekkingsgebied

In Nederland.
• Alleen als de verzekerde in Nederland woont.
• En alleen als de ander in Nederland woont of is gevestigd.
• En alleen als het huwelijk of geregistreerd partnerschap valt onder het recht in Nederland.
• En alleen als de Nederlandse rechter bevoegd is.

Wel verzekerd (conflicten over):

In welke situatie zijn geschillen verzekerd?
Een verzekerde gaat scheiden of beëindigt een geregistreerd partnerschap.
9. Wat is verzekerd?
Mediation bij echtscheiding door een MfN-registermediator (Mediatorsfederatie Nederland).
• Alleen als de verzekerde minimaal 3 jaar getrouwd is.
- Of minimaal 3 jaar geregistreerd partner is.
• En alleen als u allebei uit elkaar wilt gaan.
• En alleen als u allebei hulp wilt van 1 mediator.
• En alleen als u de mediator samen en tegelijk aanvraagt.
• En alleen als een advocaat 1 verzoekschrift indient voor de echtscheiding.
- 1 verzoekschrift voor u allebei.

Niet verzekerd:

Als de verzekerde voor hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder mediation heeft gekregen.
Als het geschil ontstaat voor het begin van de verzekering.
Of als de verzekerde toen kon vermoeden dat het geschil zou ontstaan.
Als het geschil ontstaat binnen de wachttijd van de verzekering.

Toelichting
Wachttijd 12 maanden

Inshared
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleFamilie en vermogen
maximale vergoeding€ 3000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):

U kunt hulp krijgen van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
Een mediator is een bemiddelaar die in overleg gaat met u en uw partner. U onderzoekt of u samen met uw partner een verzoek tot echtscheiding kunt indienen bij de rechtbank.
Als u na de mediation samen met uw partner een gezamenlijk verzoek tot scheiding wilt indienen bij de rechtbank, krijgt u daarvoor ook nog hulp van een
advocaat.
Let op!
U krijgt geen andere hulp dan deze mediation bij een conflict over een scheiding.
Als u bij de rechtshulporganisatie scheidingsmediation vraagt moet u een kopie van het trouwboekje meesturen, of een uittreksel uit de burgerlijke stand.
Als de rechtshulporganisatie vindt dat aan alle voorwaarden is voldaan, geeft de rechtshulporganisatie opdracht aan één mediator voor het uitvoeren van de mediation.
Deze mediator moet zijn ingeschreven bij het Nederlands Mediation Instituut. De rechtshulporganisatie geeft u op verzoek een lijst met namen van mediators.
Let op!
U kiest de mediator zelf, maar u mag niet zelf aan een mediator de opdracht geven. De rechtshulporganisatie geeft de mediator namens u de opdracht.

Niet verzekerd:
Bij een conflict over alimentatie die u moet betalen aan uw ex-partner of die uw ex-partner aan u moet betalen. Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd. Als de module Familie en vermogen en vermogen korter dan 3 jaar geleden is afgesloten. Als de rechtshulporganisatie tijdens hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder scheidingsmediation heeft vergoed.

Lancyr
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleMediation bij echtscheiding
maximale vergoeding€ zie polis
dekkingsgebiedU mag alleen een mediator kiezen die in Nederland staat ingeschreven of die in Nederland een kantoor heeft.
Wel verzekerd (conflicten over):

U kunt een beroep doen op de dekking Mediation bij echtscheiding:
- als u en uw echtgenoot willen scheiden; of
- als u en uw geregistreerde partner het partnerschap willen beëindigen.
In deze gevallen biedt SRK u:
- mediation, zoals omschreven in artikel 37;
- een vergoeding van de kosten van deze mediation, zoals omschreven in artikel 38;
- een vergoeding van de kosten die met de scheidingsprocedure samenhangen. Ook deze staan omschreven in artikel 38.

Niet verzekerd:

U kunt alleen een beroep doen op deze dekking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Uw huwelijk of geregistreerde partnerschap is
gesloten volgens het Nederlandse recht.
- Uw huwelijk of geregistreerde partnerschap heeft minimaal drie jaar geduurd. Hierbij rekenen we als begindatum de datum waarop het huwelijk of het partnerschap bij de burgerlijke stand is gesloten.
- Toen u deze dekking afsloot, was u nog niet van plan om te gaan scheiden of uw geregistreerde partnerschap te beëindigen.
- Op het moment dat u besloot te gaan scheiden of uw geregistreerde partnerschap te beëindigen, was u minimaal één jaar verzekerd voor deze dekking.
- U en uw echtgenoot of geregistreerde partner wonen beiden in Nederland.
- U en uw echtgenoot of geregistreerde partner doen beiden vrijwillig aan mediation mee. U bent allebei bereid om een schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin u deze vrijwillige deelname bevestigt. SRK stuurt u deze verklaring toe.
- Het doel van deze mediation is voor u beiden gelijk, namelijk het indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.

Verzekeruzelf
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 1.500
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Scheidingsmediation bij een conflict over de ontbinding van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of beëindiging van een bij een notaris gesloten samenlevingsovereenkomst.
Let op: Alleen als de overeenkomst in Nederland is geregistreerd en naar Nederlands recht is gesloten.
Alleen op schriftelijk verzoek van u en uw partner.
Niet verzekerd:
Als u minder dan twaalf maanden heeft samengewoond (getrouwd of geregistreerd partnerschap).

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.